Shuls


Ahavas Torah

1425 Rhawn St, Philadelphia, PA 19111

ahavas-torah.org

Rabbi Mordecai Terebelo

Nusach: Sephard

Beth David: Mesilat Yesharim

Summerdale Avenue,

Nusach: Edut Mizrach (Sephardi traditions)

Beth Midrash HaRav/B’nai Jacob

7926 Algon Ave, Philadelphia, PA 19111

http://www.bmhbj.org/

Rabbi Isaac Leizerowski

Nusach: Sephard

B’nai Israel – Ohev Zedek

8201 Castor Ave, Philadelphia, PA 19152

Biozshul.org

Rabbi Yehoshua Yeamans

Nusach: Sephard

Dibrot Eliyahu

2018 Solly Ave, Philadelphia, PA 19152

DibrotEliyahu@gmail.com

Rabbi Elchanan Abergel

Nusach: Edut Mizrach (Sephardi traditions)

Philadelphia Lubavitcher Center

7622 Castor Ave, Philadelphia, PA 19152

https://www.chabadpa.org/centers

Rabbi Avrohom Shemtov

Nusach: Ari